LYRIC

Eng - Thai

Every time​ that I look in the mirror
ทุกครั้งที่ฉันส่องกระจก
All these lines on my face getting clearer
ริ้วรอยบนใบหน้ามันเริ่มชัดเจนชึ้น
The past is gone
อดีตมันผ่านไปแล้ว
It went by like dusk to dawn
ผ่านไปเร็วดังชั่วข้ามคืน
Isn’t that the way?
มันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกเหรอ
Everybody’s got their dues in life to pay, yeah
ทุกคนต่างมีหนี้ชีวิตที่ต้องชดใช้

I know nobody knows
ฉันรู้ว่าไม่มีใครรู้
Where it comes and where it goes
ถึงที่มาและที่ไปของมัน
I know it’s everybody’s sin
ฉันรู้ว่ามันเป็นบาปของทุกคน
You got to lose to know how to win
คุณต้องแพ้ให้เป็นก่อนเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีเอาชนะ

Half my life’s in books’ written pages
ครึ่งชีวิตของฉันถูกเขียนไว้ในหนังสือ
Lived and learned from fools and from sages
ใช้ชีวิตอยู่เเละเรียนรู้จากความผิดพลาด และจากผู้รู้ทั้งหลาย
You know it’s true
คุณก็รู้ว่ามันจริง
All the things come back to you
ทุกสิ่งมันย้อนกลับมาหาคุณ

Sing with me, sing for the year
ร้องเพลงไปกับฉัน ร้องเพลงแห่งปี
Sing for the laughter and sing for the tear
ร้องไห้กับเสียงหัวเราะ ร้องไห้กับรอยน้ำตา
Sing with me, if it’s just for today
ร้องเพลงไปกับฉันเพื่อวันๆ นี้
Maybe tomorrow the good Lord will take you away
บางทีพรุ่งนี้พระเจ้าจะพาตัวคุณไป

Sing with me, sing for the year
ร้องเพลงไปกับฉัน ร้องเพลงแห่งปี
Sing for the laughter and sing for the tear
ร้องไห้กับเสียงหัวเราะ ร้องไห้กับรอยน้ำตา
Sing with me, it’s just for today
ร้องเพลงไปกับฉันเพื่อวันๆ นี้
Maybe tomorrow the good Lord will take you away
บางทีพรุ่งนี้พระเจ้าจะพาตัวคุณไป

Dream on, dream on, dream on
ฝันต่อไป
Dream until your dreams come true
ฝันจนกว่าฝันของคุณจะเป็นจริง
Dream on, dream on, dream on
ฝันต่อไป
Dream until your dreams come true
ฝันจนกว่าฝันของคุณจะเป็นจริง
Dream on, dream on
ฝันต่อไป
Dream on, dream on
ฝันต่อไป
Dream on, dream on
ฝันต่อไป
Dream on
ฝันต่อไป
Aaaaaah!
อ๊าาาา!

Sing with me, sing for the year
ร้องเพลงไปกับฉัน ร้องเพลงแห่งปี
Sing for the laughter and sing for the tear
ร้องไห้กับเสียงหัวเราะ ร้องไห้กับรอยน้ำตา
Sing with me, if it’s just for today
ร้องเพลงไปกับฉันเพื่อวันๆ นี้
Maybe tomorrow the good Lord will take you away
บางทีพรุ่งนี้พระเจ้าจะพาตัวคุณไป

Sing with me, sing for the year
ร้องเพลงไปกับฉัน ร้องเพลงแห่งปี
Sing for the laughter and sing for the tear
ร้องไห้กับเสียงหัวเราะ ร้องไห้กับรอยน้ำตา
Sing with me, it’s just for today
ร้องเพลงไปกับฉันเพื่อวันๆนี้
Maybe tomorrow the good Lord will take you away
บางทีพรุ่งนี้พระเจ้าจะพาตัวคุณไป

Eng

Every time​ that I look in the mirror
All these lines on my face getting clearer
The past is gone
It went by like dusk to dawn
Isn’t that the way?
Everybody’s got their dues in life to pay, yeah

I know nobody knows
Where it comes and where it goes
I know it’s everybody’s sin
You got to lose to know how to win

Half my life’s in books’ written pages
Lived and learned from fools and from sages
You know it’s true
All the things come back to you

Sing with me, sing for the year
Sing for the laughter and sing for the tear
Sing with me, if it’s just for today
Maybe tomorrow the good Lord will take you away

Sing with me, sing for the year
Sing for the laughter and sing for the tear
Sing with me, it’s just for today
Maybe tomorrow the good Lord will take you away

Dream on, dream on, dream on
Dream until your dreams come true
Dream on, dream on, dream on
Dream until your dreams come true
Dream on, dream on
Dream on, dream on
Dream on, dream on
Dream on
Aaaaaah!

Sing with me, sing for the year
Sing for the laughter and sing for the tear
Sing with me, if it’s just for today
Maybe tomorrow the good Lord will take you away

Sing with me, sing for the year
Sing for the laughter and sing for the tear
Sing with me, it’s just for today
Maybe tomorrow the good Lord will take you away

Thai

ทุกครั้งที่ฉันส่องกระจก
ริ้วรอยบนใบหน้ามันเริ่มชัดเจนชึ้น
อดีตมันผ่านไปแล้ว
ผ่านไปเร็วดังชั่วข้ามคืน
มันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกเหรอ
ทุกคนต่างมีหนี้ชีวิตที่ต้องชดใช้

ฉันรู้ว่าไม่มีใครรู้
ถึงที่มาและที่ไปของมัน
ฉันรู้ว่ามันเป็นบาปของทุกคน
คุณต้องแพ้ให้เป็นก่อนเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีเอาชนะ

ครึ่งชีวิตของฉันถูกเขียนไว้ในหนังสือ
ใช้ชีวิตอยู่เเละเรียนรู้จากความผิดพลาด และจากผู้รู้ทั้งหลาย
คุณก็รู้ว่ามันจริง
ทุกสิ่งมันย้อนกลับมาหาคุณ

ร้องเพลงไปกับฉัน ร้องเพลงแห่งปี
ร้องไห้กับเสียงหัวเราะ ร้องไห้กับรอยน้ำตา
ร้องเพลงไปกับฉันเพื่อวันๆ นี้
บางทีพรุ่งนี้พระเจ้าจะพาตัวคุณไป

ร้องเพลงไปกับฉัน ร้องเพลงแห่งปี
ร้องไห้กับเสียงหัวเราะ ร้องไห้กับรอยน้ำตา
ร้องเพลงไปกับฉันเพื่อวันๆ นี้
บางทีพรุ่งนี้พระเจ้าจะพาตัวคุณไป

ฝันต่อไป
ฝันจนกว่าฝันของคุณจะเป็นจริง
ฝันต่อไป
ฝันจนกว่าฝันของคุณจะเป็นจริง
ฝันต่อไป
ฝันต่อไป
ฝันต่อไป
ฝันต่อไป
อ๊าาาา!

ร้องเพลงไปกับฉัน ร้องเพลงแห่งปี
ร้องไห้กับเสียงหัวเราะ ร้องไห้กับรอยน้ำตา
ร้องเพลงไปกับฉันเพื่อวันๆ นี้
บางทีพรุ่งนี้พระเจ้าจะพาตัวคุณไป

ร้องเพลงไปกับฉัน ร้องเพลงแห่งปี
ร้องไห้กับเสียงหัวเราะ ร้องไห้กับรอยน้ำตา
ร้องเพลงไปกับฉันเพื่อวันๆนี้
บางทีพรุ่งนี้พระเจ้าจะพาตัวคุณไป

ให้คะแนนสำหรับคำแปลเพลงนี้

คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน, จำนวนคนโหวต 5 คน

กดโหวตคนแรกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้แปล

เขียนข้อเสนอแนะของท่านเพื่อให้เราทำการแก้ไข และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

Comments are off this post

💙 หมวดหมู่

แปลเพลงสากล ยุค 50 แปลเพลงสากล ยุค 60 แปลเพลงสากล ยุค 70 แปลเพลงสากล ยุค 80 แปลเพลงสากล ยุค 90 แปลเพลงสากล ยุค 2000+ เพลงรักสากลแปลไทย เพลงสากลอกหักแปลไทย เนื้อเพลงสากลแปลไทย