เว็บไซต์ของเรา LyricsTH.com เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้


        ● ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า LyricsTH

        ● ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรืออ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ LyricsTH ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม


เว็บไซต์ LyricsTH ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชม และผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ LyricsTH ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


วัตถุประสงค์ของการใช้งานคุกกี้


        ● เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และการโฆษณา

        ● เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และวิจัยทางการตลาด

        ● เพื่อใช้ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์

        ● เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ LyricsTH.com


เว็บไซต์ LyricsTH.com มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ LyricsTH ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา


ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยบุคคลที่สาม


เว็บไซต์ LyricsTH มีการใช้งานซอฟท์แวร์ และบริการจากบุคคลที่สามสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้มีดังนี้


        ● Google Analytics

        ● Google Ads Conversion API

        ● Google Tag Manager

        ● Facebook Pixel/Conversion API

        ● Twitter Pixel

        ● LINE Tag

        ● Youtube Embedded

        ● YouTube Data API v3


กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณาสื่อสังคมออนไลน์ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย


สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


        ● ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูลที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบโดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลได้ตามช่องทางติดต่อในหัวข้อการติดต่อในนโยบายนี้

        ● ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถปฎิเสธการใช้งานคุกกี้ได้จากหน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ที่หน้าเว็บไซต์

        ● ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมดได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้งานโดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ออกจากเว็บบราวเซอร์จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น


ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล


เว็บไซต์ LyricsTH ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้นเราจึงได้ใช้เทคโนโลยีและกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ ณ ขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร


บนเว็บไซต์ LyricsTH อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆหรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ LyricsTH ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษานโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมก่อน และหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย


อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ LyricsTH.com ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือองค์กรภายนอกที่ได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณาการยอมรับ หรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้จากบุคคลที่สามตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง


ท่านจะติดต่อ LyricsTH และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร


หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้


        ● Email: info@lyricsth.com

        ● Facebook: Lyricsth เพลงสากลแปลไทย


จัดทำนโยบายโดย LyricsTH | เนื้อเพลงสากลแปลไทย