LYRIC

5
(5)

Italian - Thai

Una mattina mi sono alzato
เช้าวันหนึ่ง ฉันตื่นขึ้นมา
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
ลาก่อนที่รัก คนสวยของฉัน ลาก่อน
Una mattina mi sono alzato
เช้าวันหนึ่ง ฉันตื่นขึ้นมา
E ho trovato l’invasor
และพบกับผู้รุกราน


O partigiano, portami via
สหายของฉัน พาฉันออกไปที
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
ลาก่อนที่รัก คนสวยของฉัน ลาก่อน
O partigiano, portami via
สหายของฉัน พาฉันออกไปที
Ché mi sento di morir
เพราะฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะตาย


E se io muoio da partigiano
และหากฉันตาย ในนามของพวกเรา
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
ลาก่อนที่รัก คนสวยของฉัน ลาก่อน
E se io muoio da partigiano
และหากฉันตาย ในนามของพวกเรา
Tu mi devi seppellir
คุณต้องฝังฉันนะ


E seppellire lassù in montagna
ฝังฉันไว้ที่นั่น ฝังไว้บนภูเขา
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
ลาก่อนที่รัก คนสวยของฉัน ลาก่อน
E seppellire lassù in montagna
ผังไว้ที่นั่น ฝังไว้บนภูเขา
Sotto l’ombra di un bel fior
ภายใต้ร่มเงาของดอกไม้ที่สวยงาม


Tutte le genti che passeranno
ผู้คนที่ผ่านไปมา
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
ลาก่อนที่รัก คนสวยของฉัน ลาก่อน
E le genti che passeranno
และผู้คนที่ผ่านไปมา
Mi diranno: “Che bel fior”
พวกเขาจะพูดกับฉันว่า “ช่างเป็นดอกไม้ที่สวยงามจริงๆ”


E questo è il fiore del partigiano
และนี่เป็นดอกไม้ในนามพวกเรา
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
ลาก่อนที่รัก คนสวยของฉัน ลาก่อน
Questo è il fiore del partigiano
นี่เป็นดอกไม้ในนามพวกเรา
Morto per la libertà
ที่ยอมตายเพื่ออิสรภาพ


E questo è il fiore del partigiano
และนี่เป็นดอกไม้ในนามพวกเรา
Morto per la libertà
ที่ยอมตายเพื่อความเป็นไท

Italian

Una mattina mi sono alzato
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
Una mattina mi sono alzato
E ho trovato l’invasor

O partigiano, portami via
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
O partigiano, portami via
Ché mi sento di morir

E se io muoio da partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
E se io muoio da partigiano
Tu mi devi seppellir

E seppellire lassù in montagna
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
E seppellire lassù in montagna
Sotto l’ombra di un bel fior

Tutte le genti che passeranno
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E le genti che passeranno
Mi diranno: “Che bel fior”

E questo è il fiore del partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Questo è il fiore del partigiano
Morto per la libertà

E questo è il fiore del partigiano
Morto per la libertà

Thai

เช้าวันหนึ่ง ฉันตื่นขึ้นมา
ลาก่อนที่รัก คนสวยของฉัน ลาก่อน
เช้าวันหนึ่ง ฉันตื่นขึ้นมา
และพบกับผู้รุกราน

สหายของฉัน พาฉันออกไปที
ลาก่อนที่รัก คนสวยของฉัน ลาก่อน
สหายของฉัน พาฉันออกไปที
เพราะฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะตาย

และหากฉันตาย ในนามของพวกเรา
ลาก่อนที่รัก คนสวยของฉัน ลาก่อน
และหากฉันตาย ในนามของพวกเรา
คุณต้องฝังฉันนะ

ฝังฉันไว้ที่นั่น ฝังไว้บนภูเขา
ลาก่อนที่รัก คนสวยของฉัน ลาก่อน
ผังไว้ที่นั่น ฝังไว้บนภูเขา
ภายใต้ร่มเงาของดอกไม้ที่สวยงาม

ผู้คนที่ผ่านไปมา
ลาก่อนที่รัก คนสวยของฉัน ลาก่อน
และผู้คนที่ผ่านไปมา
พวกเขาจะพูดกับฉันว่า “ช่างเป็นดอกไม้ที่สวยงามจริงๆ”

และนี่เป็นดอกไม้ในนามพวกเรา
ลาก่อนที่รัก คนสวยของฉัน ลาก่อน
นี่เป็นดอกไม้ในนามพวกเรา
ที่ยอมตายเพื่ออิสรภาพ

และนี่เป็นดอกไม้ในนามพวกเรา
ที่ยอมตายเพื่อความเป็นไท

ให้คะแนนสำหรับคำแปลเพลงนี้

คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน, จำนวนคนโหวต 5 คน

กดโหวตคนแรกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้แปล

เขียนข้อเสนอแนะของท่านเพื่อให้เราทำการแก้ไข และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

Comments are off this post

💙 หมวดหมู่

แปลเพลงสากล ยุค 50 แปลเพลงสากล ยุค 60 แปลเพลงสากล ยุค 70 แปลเพลงสากล ยุค 80 แปลเพลงสากล ยุค 90 แปลเพลงสากล ยุค 2000+ เพลงรักสากลแปลไทย เพลงสากลอกหักแปลไทย เนื้อเพลงสากลแปลไทย